MENURUT PENDIDIKAN

Sarana Pendidikan

  1. Taman Kanak-kanak ( TK )                   :  1   buah.
  2. Taman Pendidikan Al-Qur’an ( TPQ ) :  1  buah.
  3. Sekolah Dasar ( SD ) :  2 buah.
  4. Madrasah Ibtidaiyah :  1   buah.
  5. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )      : 2   buah.
  6. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 1 buah.
  7. Madrasah Aliyah (MA) : 1 buah.